Bezig met
verwerken
Voetweg 2
2560 Kessel
T 03 349 28 20
E info@aircotechnix.be

Leverings- en aannemingsvoorwaarden


Alle leverings- of aannemingsvoorwaarden zijn geldig voor alle biedingen in elke vorm ze mogen overeengekomen zijn hetzij:

 • Aanbiedingen gemaakt door AircotechniX bvba onder de noemer van offertes, bestekken of meetstaten.
 • Aanbiedingen die gemaakt zijn in een contractuele vorm.
 • Vragen voor uitvoering die gevraagd zijn door onze klant door het ticketsysteem, per mail of telefonisch voor interventie.

 • In de aanbieding is begrepen:
 • Het leveren van de beschreven materialen tot aan voordeur of ingang van de werf.
 • Het uitvoeren van de beschreven acties vermeld op de aanbieding in eender welke vorm.
 • Bij een bestek/offerte/Meetstaat zal de geldigheidsduur vervallen 30 dagen na de opmaak van het document.

 • De koper/opdrachtgever die, in eigen naam of hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaats, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden maakt zich sterk voor derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 ev B.W en 1200 ev B.W.

  Grenzen van aanneming
  De koper/opdrachtgever verzekert AircotechniX bvba dat de aanwezige energievoorziening van het pand voorzien is ter uitvoering van de omschreven acties. Indien dit niet voldoen is zal de klant zelf de contacten moeten leggen met de energieleverende bedrijven ,en dit op zijn kosten. De eventuele bouw – en andere vergunningen nodig voor eventuele installaties zijn ook ten lasten van de klant.
  AircotechniX bvba zal nooit aangesproken kunnen worden voor overtredingen in dit verband.
  Gevolgen van condenswaterlekken van een door AircotechniX bvba geplaatste HVAC installatie vallen nooit ten laste van AircotechniX bvba deze zullen gedragen moeten worden door de verzekering of de opdrachtgever zelf.
  Herstellingen of vervangingen geven nooit tot een verlenging of uitbreiding van garantie, noch geven ze recht op schadevergoedingen.

  Privacy
  Door bestellingen te plaatsen gaat u akkoord dat AircotechniX bvba uw gegevens bewaard in hun database. Uw gegevens zijn beveiligd op onze server. Indien u niet meer met AircotechniX bvba wenst samen te werken, dan heeft u het recht om te vragen of wij u gegevens schrappen uit de database. U mag uw gegevens ook ten alle tijden opvragen. AircotechniX bvba zal uw gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden.
  Volledige Privacy Policy

  Algemene voorwaarden


  Kennisname en aanvaarding van de voorwaarden.
  Vanaf de bevestiging van akkoord doormiddel van een getekende versie van een werkbons, offerte, bestek of meetstaat of bij tekening van contract bevestigd de klant kennis genomen te hebben van de voorwaarden.
  Ook zijn deze voorwaarde online beschikbaar voor onze klanten mochten zij deze willen raadplegen.
  Mits dat onze werkbons automatisch verzonden worden naar de klant, zullen de niet getekende werkbons die binnen 8 kalenderdagen niet geprotesteerd zijn direct als goedgekeurd beschouwd worden en gelijkgesteld als een getekende werkbon.

  Ontbindend beding en verbrekingen.
  Indien één van de partijen haar verbintenis niet nakomt, bv. Tijdige betaling van een factuur, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder rechtelijk machtiging of voorafgaande ingebrekestelling, ook heeft deze partij recht om een schadevergoeding van 33% te vragen onverminderd het recht om een hogere vergoeding op te eisen mits bewijs geleverd kan worden van werkelijke kosten.

  Verbreking van aangenomen offerte, meetstaten, bestekken of bestellingen geven onmiddellijk het recht op een schadevergoeding van minimaal 123,95 EUR onverminderd het recht om deze te verhogen mits bewijs van werkelijk geleden kosten voorgeld kan worden.

  Alle verkochte producten blijven exclusief eigendom van AircotechniX bvba tot deze volledig betaald zijn. Volledige betaling betekent de betaling van de volledige som die gepresenteerd wordt op uw factuur tenzij anders overeengekomen met AircotechniX bvba. Indien het verkochte goed onroerend wordt door incorporatie of bestemming, zal deze onder toepassing vallen van de pandwet van 11 juli 2013 en zal de koper/opdrachtgever er de aandacht op moeten vestigen dat de huidige overeenkomst kan geregistreerd worden in het pandregister door AircotechniX bvba.

  Geschillen
  Iedere betwisting valt onder de Belgische wetgeving. Al naargelang het geval zal het vredegerecht van het eerste kanton te Antwerpen, dan wel de ter zake bevoegde rechtsmacht van het gerechtelijk arrondissement, uitsluitend bevoegd zijn.

  Garantievoorwaarden


  In de garantie
  Tegen constructiefouten en materiaalgebreken, is er 2 jaar garantie gerekend vanaf de opstart of installatie van het product. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract, zal AircotechniX bvba de garantie van Airco’s verlengen met één jaar. Voor een B2B zal AircotechniX bvba als basis maar 1 jaar garantie voorzien dat eveneens verlengbaar is met 1 jaar.

  Garantie bevat
 • Werkuren
 • Verplaatsingskosten
 • Herstellingen
 • Onderdelen

 • Garantie bevat NIET
 • Onderhoud of onderhoud gerelateerde producten
 • Koelmiddel
 • Andere indirecte kosten, winstderving of gevolgschade
 • Elke storing door verkeerde behandeling, overbelasting of gebrek aan onderhoud

 • Alle klachten dienen binnen de 5 dagen na vaststelling per aangetekend schrijven aan AircotechniX bvba verstuurd worden.

  De koper/klant/opdrachtgever dient elk ontvangen goed onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken op hun kwaliteit of kwantiteit volgens de overeenkomst. Eventuele Zichtbare gebreken of niet conformiteit dienen binnen de 5 dagen na vaststelling per aangetekend schrijven aan AircotechniX bvba verstuurd worden. Deze klachten geven niet het recht tot opschorting van de betalingsverplichting van de klant.

  Klachten op basis van gebreken aan toestellen dienen binnen de 8 kalenderdagen aangetekend verstuurd worden.

  Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout, of in een B2B verhouding, is de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van AircotechniX bvba voor alle schuldgevallen die zich voortdoen ten alle tijden tot 5% beperkt. In een B2B verhouding kan de koper/klant enkel aanspraak maken op herstellingen of vervangingen.

  Facturatie en betalingsvoorwaarden


  Facturatie
  AircotechniX bvba kan Percentuele voorschotten vragen voor project. Dit doet ze om voorgemaakte kosten te drukken. Elk voorschot zal afgetrokken worden van het totaalbedrag maar geeft geen recht op rente.

  De facturatie zal steeds gebeuren naar de opdrachtgever, dit kan uitzonderlijk gewijzigd worden mits een verklaring van de opdrachtgever en de derde partij.

  Pand of zekerheid
  Indien AircotechniX bvba vermoed dat de schuldenaar onvoldoende krediet op zijn rekening heeft, kan ze vragen om een zekerheid. Bij terugbetaling zal dit vereffend worden.

  Betalingen
  Elke factuur is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Uitzondering is mogelijk mits schriftelijke toestemming van AircotechniX bvba.

  Bij betaling, vragen wij u de mededeling door te geven. U kan de betaling verrichten op BE75 0682 4761 4351.

  Bij niet betaling na vervaldag zal u automatisch een aanmaning krijgen. Indien er een tweede aanmaning verstuurd moet worden, kan AircotechniX bvba verwijlintresten en een schadevergoeding vragen. Verwijlintresten te berekenen à rato 1,25% per maand en een schadevergoeding 20% van het onbetaalde bedrag met minimum van 123,95 EUR. Bij niet betaling op derde aanmaning zal AircotechniX bvba u juridisch aansprakelijk stellen.